Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
franglais
[frɑ:n'gli:]
|
danh từ
từ ngữ Anh, Mỹ trong tiếng Pháp