Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
frangipane
['frændʒipein]
|
Cách viết khác : frangipani ['frændʒipæni]
danh từ
(thực vật học) cây đại
hương hoa đại
bánh kem hạnh nhân