Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
flagman
['flægmən]
|
danh từ
người cầm cờ hiệu (ở các cuộc đua, ở nhà ga xe lửa...)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người cầm cờ