Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
enthusiasm
[in'θju:ziæzm]
|
danh từ
sự hăng hái, sự nhiệt tình