Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
energumen
[,enə:'gju:men]
|
danh từ
người bị quỷ ám
người cuồng tín