Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
energetics
[,enə'dʒetiks]
|
danh từ, số nhiều dùng như số ít
năng lượng học