Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
energesis
[,enə'dʒi:sis]
|
danh từ
quá trình dị hoá giải phóng năng lượng; quá trình dị hoá thải nhiệt