Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
co-op
[kou'ɔp]
|
danh từ (thông tục)
hợp tác xã
cửa hàng hợp tác xã