Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
brunch
[brʌnt∫]
|
danh từ
(từ lóng) bữa nửa buổi (bữa sáng và bữa ăn trưa gộp làm một)