Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
avocado
[,ævou'kɑ:dou]
|
Cách viết khác : alligator pear ['æligeitə,peə]
danh từ
(thực vật học) lê tàu