Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
astonishing
[ə'stɔni∫iη]
|
tính từ
làm ngạc nhiên, lạ lùng, kinh dị