Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
around-the-clock
[ə'raundðə'klɔk]
|
tính từ
suốt ngày đêm