Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
apricot
['eiprikɔt]
|
danh từ
quả mơ
cây mơ
màu mơ chim