Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
acarpous
[ə'kɑ:pəs]
|
tính từ
(thực vật học) không sinh quả