Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Saturday
['sætədi]
|
danh từ, viết tắt là Sat
ngày thứ bảy và cũng là ngày cuối tuần; thứ Bảy