Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Friday
['fraidi]
|
danh từ, viết tắt là Fri
ngày thứ sáu trong tuần; thứ Sáu