Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Francophone
['fræηkəfoun ]
|
tính từ
nói tiếng Pháp
danh từ
người nói tiếng Pháp