Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Y học - Sức khoẻ
North Carolina chickenpox outbreak blamed on vaccination exemptions
Dịch thủy đậu bùng phát ở bang Bắc Carolina do miễn trừ tiêm chủng
A chickenpox outbreak among students at Asheville Waldorf School in North Carolina has grown to 36 cases as of Monday, and exemptions from vaccination were a contributing factor, according to the Buncombe County Health Department, which has been monitoring the situation since the end of October.
Dịch thủy đậu bùng phát trong học sinh trường Asheville Waldorf ở Bắc Carolina đã tăng đến 36 trường hợp vào hôm thứ Hai, và miễn trừ tiêm chủng chính là 1 yếu tố góp phần gây ra. Theo Sở Y tế Quận Buncombe, đã và đang theo dõi tình hình này từ cuối tháng Mười.
Asheville Waldorf School, which serves students from nursery through sixth grade, is part of an educational movement that subscribes to a philosophy focused on physical activity and learning through hands-on tasks, according to its website. There are more than 900 Waldorf schools in 83 countries, and the Asheville school, which was founded in 2009, is one of about 160 in the United States.
Theo trang web của trường, trường Asheville Waldorf, dạy học sinh từ mẫu giáo đến lớp sáu, thuộc phong trào giáo dục làm theo nguyên tắc tập trung cho hoạt động thể chất và học đi đôi với hành. Có hơn 900 trường Waldorf ở 83 quốc gia, và trường Asheville, được thành lập năm 2009, là một trong số khoảng 160 trường ở Hoa Kỳ.
Chickenpox is a very contagious disease that causes a blister-like rash, itching, tiredness and fever, according to the US Centers for Disease Control and Prevention. The disease is caused by the varicella-zoster virus, and a vaccine was introduced in 1995. Two doses of the vaccine, given at ages 12 months through 15 months and then again at 4 through 6 years, are about 90% effective at preventing chickenpox."
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, thủy đậu là căn bệnh rất dễ lây lan, làm nổi mẩn đỏ như dộp da, ngứa, mệt mỏi và sốt. Căn bệnh này do vi-rút varicella-zoster gây ra và năm 1995 đã có vắc-xin. Hai liều vắc-xin, tiêm lúc trẻ 12 tháng đến 15 tháng tuổi rồi sau đó tiêm nhắc lại khi 4 đến 6 tuổi, ngăn được khoảng 90% bệnh thủy đậu."
Though North Carolina requires vaccination for all children attending schools, the state permits both medical and religious exemptions. Still, vaccination rates in the state outperformed national figures in 2013 and 2014, according to publicly available information.
Mặc dù ở bang Bắc Carolina yêu cầu chủng ngừa cho tất cả trẻ em đến trường, nhưng chính quyền bang lại cho phép miễn chích ngừa cả vì lý do y tế lẫn tôn giáo. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng ở tiểu bang này lại cao hơn số liệu cả nước trong năm 2013 và 2014, theo thông tin đã công bố.
Dr. Jennifer Mullendore, the Buncombe County medical director, said that last year, the Asheville Waldorf kindergarten class had the highest percentage of religious exemptions in the county and among the highest in the state. The state as a whole sees about 1.2% religious exemptions among children enrolled in kindergarten, she said.
Tiến sĩ Jennifer Mullendore, bác sĩ giám đốc quận Buncombe, nói rằng năm ngoái, lớp mẫu giáo ở Asheville Waldorf có tỷ lệ miễn chích ngừa vì lý do tôn giáo cao nhất trong quận và cao nhất trong tiểu bang. Cả tiểu bang có khoảng 1,2 % học sinh mẫu giáo miễn trừ tiêm chủng vì lý do tôn giáo, bà cho hay.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.