Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Y học - Sức khoẻ
When the going gets tough, have a nap
Khi đường đời chông gai, hãy chợp mắt một giấc
Research has already shown that, in general, sleep helps us make sense of emotions. Sleep plays a key role in encoding information based on experiences from the day, making sleep critical for preserving memories.
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nói chung, giấc ngủ giúp chúng ta hiểu được cảm xúc. Giấc ngủ đóng một vai trò quan trọng trong việc mã hóa thông tin dựa trên những trải nghiệm trong ngày, khiến rất cần ngủ để giữ gìn ký ức.
When her daughter was preschool-aged, Rebecca Spencer experienced something familiar to many parents and childminders: the power of a nap. Without it, her daughter would be giddy, grumpy, or both. Spencer, a neuroscientist focusing on sleep at the University of Massachusetts Amherst, wanted to investigate the science behind this anecdotal experience. “The observation of a lot of people is that a napless kid is emotionally dysregulated,” she says. “So that spurred us to ask this question of, ‘Do naps actually do something to process emotions?’”
Khi con gái mình ở độ tuổi mẫu giáo, Rebecca Spencer biết được một chuyện quen thuộc của nhiều bậc cha mẹ và người giữ trẻ: sức mạnh của giấc ngủ ngắn. Không ngủ trưa, cô con gái của cô sẽ chóng mặt, gắt gỏng, hoặc cả hai. Spencer, nhà thần kinh học tập trung nghiên cứu về giấc ngủ của Đại học Massachusetts Amherst, muốn tìm hiểu cách lý giải khoa học của trải nghiệm có tính giai thoại này. "Nhiều người quan sát thấy trẻ không ngủ trưa sẽ bị rối loạn về mặt tình cảm," cô nói. " Vì thế việc đó đã thúc đẩy chúng tôi đặt câu hỏi này “Có thực giấc ngủ ngắn tác động gì đó lên cảm xúc? "
Research has already shown that, in general, sleep helps us make sense of emotions. Sleep plays a key role in encoding information based on experiences from the day, making sleep critical for preserving memories. And emotional memories are unique because of the way they activate the amygdala, the brain’s emotional core. “Amygdala activation is what allows your wedding day and the funeral of your parents to be a day better remembered, more than just any other day of work,” Spencer says. The amygdala tags these memories as significant, so that during sleep they’re processed for longer and reiterated more than more trivial memories. The upshot is that the memories of emotional significance become easier to retrieve in the future.
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nói chung, giấc ngủ giúp chúng ta hiểu được cảm xúc. Giấc ngủ đóng một vai trò quan trọng trong việc mã hóa thông tin dựa trên những trải nghiệm trong ngày, khiến rất cần ngủ để giữ gìn ký ức. Và ký ức liên quan đến cảm xúc thì độc nhất vô nhị do cái cách não kích hoạt phần xám hình quả hạnh, trung tâm xử lý cảm xúc của não. Kích hoạt phần xám là điều cho phép ngày cưới của bạn và tang lễ của cha mẹ bạn thành những ngày đáng nhớ hơn, so với bất kỳ ngày làm việc nào, "Spencer nói. Phần xám hình quả hạnh đánh dấu những kí ức này quan trọng, đến nỗi trong giấc ngủ chúng được xử lý lâu hơn và lặp lại nhiều hơn những kí ức vụn vặt không quan trọng. Kết quả là những ký ức có ý nghĩa về mặt tình cảm trở nên dễ dàng nhớ lại hơn sau này
But by influencing how memories are processed, sleep can also change the power of a memory itself. “Sleep is particularly good at transforming emotional memory,” says Elaina Bolinger, who specialises in emotion and sleep at the University of Tuebingen. In one recent study with eight-to-11-year-olds, Bolinger and colleagues showed children both negative and neutral pictures. The children reported their emotional response using stick figures corresponding to how they felt.
Nhưng qua tác động lên cách xử lý ký ức, giấc ngủ còn có thể thay đổi sức mạnh của chính bộ nhớ. "Giấc ngủ đặc biệt quan trọng trong việc chuyển đổi ký ức về cảm xúc", Elaina Bolinger, chuyên gia về cảm xúc và giấc ngủ của Đại học Tuebingen, nói. Trong một nghiên cứu gần đây với trẻ em từ 8 đến 11 tuổi, Bolinger và đồng nghiệp cho bọn trẻ xem những bức hình tẻ nhạt và tiêu cực. Trẻ cho biết cảm xúc của mình bằng những hình que tương ứng với cảm xúc của chúng.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.