Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Kinh tế
This City Will Pay You $10,000 To Move There (And That's Not All)
Người dân đến sống ở thành phố này sẽ nhận được 10 ngàn đô (và còn hơn thế nữa)
This summer, Vermont made headlines when it announced plans to start paying remote workers $10,000 to move to the state.
Mùa hè năm nay, bang Vermont đã khiến mọi người chú ý khi thông báo kế hoạch trả cho người lao động ở xa đến tiểu bang này 10 ngàn đô la Mỹ.
Now, a U.S. city wants in on the action, too. A new program — Tulsa Remote — will pay remote workers $10,000 to move to Tulsa, Oklahoma, for a year.Hiện tại, một thành phố của Mỹ nữa cũng có hành động tương tự. Một chương trình mới - Tulsa Remote (Vùng sâu vùng xa Tulsa) sẽ trả cho những ai ở nơi khác đến làm việc tại Tulsa, Oklahoma 10 ngàn đô trong 1 năm.
Besides the hefty stipend, the program will offer a number of other attractive incentives, including a membership (worth $1,800) to the 36 Degrees North co-working space, up to three months of discounted rent in a furnished apartment in Tulsa’s Arts District, plus plenty of programming, events and community-building opportunities to help workers get settled.
Ngoài số tiền thu nhập hậu hĩnh đó, chương trình này còn đưa ra một số ưu đãi hấp dẫn khác, trong đó có khoản dành cho người trở thành hội viên (trị giá 1800 đô la) cùng làm việc ở 36 Degrees North, được giảm đến 3 tháng tiền thuê nhà trong một căn hộ đầy đủ tiện nghi ở quận Arts thuộc Tulsa, cộng với rất nhiều chương trình, sự kiện và cơ hội xây dựng cộng đồng để giúp người lao động an cư lạc nghiệp.
Bunting — who is a member of the 36 Degrees North co-working space — says Tulsa is a city that encourages entrepreneurialism. "I think there are a lot of cities in the nation, like Tulsa, where there’s an opportunity to build something. If you’ve always dreamed of opening your own ice cream shop or maybe you want to start a nonprofit in a place where there’s not a hundred million nonprofits on every corner, in Tulsa, there are people who want to help you bring it to life," she says. "There’s a contagious energy and spirit to figure out what your skills are, what your passions are."
Bunting là một thành viên cùng làm việc ở 36 Degrees North cho hay, Tulsa là thành phố khuyến khích khởi nghiệp. Cô nói: "Tôi nghĩ có nhiều thành phố trong đất nước này giống như Tulsa, luôn có cơ hội để gây dựng sự nghiệp. Nếu bạn luôn mơ ước mở một cửa hàng kem của riêng mình hay muốn bắt đầu một công việc phi lợi nhuận ở nơi không có nhiều công việc như vậy thì Tulsa mọi người ở đó sẽ giúp bạn biến mơ ước ấy thành hiện thực. Mọi người ở đó sẽ truyền cảm hứng, năng lượng và tinh thần cho bạn để nhận ra nhữngkhả năng mình có và đam mê của bạn là gì.
Tulsa Remote is just the latest in a series of clever — and lucrative — ways that destinations are working to lure new residents, from Candela, a small Italian town that is paying residents 2,000 euros ($2,350) to move there, to New Haven, Connecticut, which is giving up to $80,000 in incentives to attract homeowners. For many of these places, it's a way to replenish a dwindling population. City employees, teachers, police officers, firefighters or members of the military can receive an additional $2,500. The city is also giving out $30,000 toward renovations and $40,000 in free tuition to help qualified students attend college in-state.
Tulsa Remote chỉ là nơi mới nhất thực hiện hàng loạt phương thức thông minh - và có lợi - nhằm thu hút các cư dân mới, từ Candela, một thị trấn nhỏ ở Ý đã trả cư dân 2000 euro để họ đến sinh sống ở đó, cho tới New Haven, Connecticut, thành phố chi ra tới 80 ngàn đô la tiền khuyến khích nhằm thu hút người đến định cư và mua nhà ở đây. Người làm việc cho thành phố, giáo viên, sĩ quan cảnh sát, lính cứu hoả hoặc người làm trong quân đội còn có thể nhận thêm 2500 đô. Thành phố còn dành ra 30 ngàn đô cho sáng kiến đổi mới và 40 ngàn đô miễn học phí nhằm giúp đỡ các sinh viên đạt yêu cầu học ở trường của tiểu bang này.
Candela, a small town in Italy's Puglia region, had 8,000 people living there in the 1990s and now has just 2,700 residents.
Candela, thị trấn nhỏ ở vùng Puglia của Ý vào những năm 1990 có 8000 người sinh sống mà hiện nay chỉ còn 2700 cư dân mà thôi.
Vermont will pay 100 people up to $10,000 to move to the state in 2019, thanks to the new Remote Worker Grant Program.
Vermont sẽ trả cho 100 người số tiền lên đến 10 ngàn đô la Mỹ nếu đến tiểu bang này vào năm 2019 nhờ chương trình mới: Chương trình trợ cấp cho người lao động từ xa đến.
The Buying Into Baltimore program provides a $5,000 incentive to use toward buying a home anywhere in the city, while the Vacants to Value program offers $10,000 toward costs for the purchase of a formerly vacant home. And with the Baltimore City Employee Homeownership Program, city employees can receive $5,000.
Chương trình Mua để ở tại Baltimore khuyến khích 5000 đô cho người mua một căn nhà ở bất cứ nơi nào trong thành phố, còn Chương trình Nhà trống còn Giá trị thì người mua căn nhà cũ sẽ nhận được khoản tiền phí 10 ngàn đô. Và người làm việc cho thành phố sẽ nhận được 5000 đô từ chương trình Sở hữu nhà ở cho viên chức thành phố Baltimore.
A small town north of Cincinnati, Hamilton is trying to attract talent by paying new residents up to $5,000 to move there as part of a reverse-scholarship program that helps relieve student loan debt.
Một thị trấn nhỏ ở phía bắc Cincinnati, Hamilton đang nỗ lực thu hút nhân tài bằng việc trả cho cư dân mới số tiền lên đến 5000 đô nếu chuyển đến sống ở đó, đây là một phần của chương trình ngược với học bổng giúp sinh viên trả nợ khi phải mượn tiền học.
North Platte, Nebraska: This small city between Denver and Omaha is attracting residents by matching bonuses — up to $5,000 — paid to new employees who move to the city.
North Platte, Nebraska: Thành phố nhỏ nằm giữa Denver và Omaha này thu hút cư dân đến ở bằng số tiền thưởng lên đến 5000 đô cho người lao động mới chuyển đến thành phố.
Harmony, a southern Minnesota town, will give you up to $12,000 toward the cost of building a home — provided you live in it.
Harmony, thị trấn nam Minnesota sẽ cho bạn tới 12 ngàn đô tiền chi phí xây nhà - nếu bạn sống ở đó.
With the Alaska Permanent Fund, the state's oil royalties are divided up evenly among citizens and paid out via an annual dividend to anyone living in Alaska — even kids. In 2015, the amount was $2,072 a person, or $8,288 for a family of four. Last year, it was $1,100 a person.
Nhờ quỹ định cư Alaska , tiền cho thuê dầu mỏ của tiểu bang này được chia đều cho người dân và trả thông qua một khoản lợi tức hàng năm cho bất cứ ai sống ở Alaska - dù là trẻ nhỏ. Năm 2015, mỗi người nhận được 2072 đô la, gia đình 4 người thì nhận đợc 8288 đô la. Năm ngoái mỗi người được 1100 đô la.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
2 Bình luận
uirich(29/11/2018 14:08:22)
đến đó lại sướng á
viet-anh(28/11/2018 13:50:13)
Cho mình đến với
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.