Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
Salt sold in Asia has highest levels of plastic contamination: Study
Theo nghiên cứu, muối bán ở châu Á có mức nhiễm bẩn nhựa cao nhất
Over 90 per cent of table salt used in kitchens globally are found to contain microplastics, a new Greenpeace study found.
Một nghiên cứu mới đây của tổ chức Hoà bình xanh cho thấy, hơn 90% muối ăn dùng trong nhà bếp trên toàn thế giới được phát hiện có chứa những hạt nhựa nhỏ xíu (vi nhựa)
It also found that salt sold in Asia contained the highest levels of plastic contamination.
Nghiên cứu ấy cũng phát hiện ra rằng muối bán ở châu Á có có mức nhiễm bẩn nhựa cao nhất.
The study also estimates that an average adult consuming 10 grams of salt per day would be eating approximately 2,000 microplastics each year.
Nghiên cứu còn ước tính một người trưởng thành bình thường mỗi ngày tiêu thụ 10 gam muối thì sẽ ăn khoảng 2000 vi nhựa mỗi năm.
Published in Environmental Science & Technology, the research analysed 39 salt brands from 21 countries across the globe.
Công bố trong tạp chí Công nghệ & Khoa học Môi trường, nghiên cứu đã phân tích 39 nhãn hàng muối từ 21 quốc gia khắp thế giới.
It found that plastic contamination in sea salt was highest, followed by lake salt, then rock salt.
Nghiên cứu cho thấy muối biển nhiễm bẩn nhựa cao nhất, tiếp sau là muối hồ, sau đó là muối mỏ.
In order to limit our exposure to microplastics, preventative measures are required, such as controlling the environmental discharge of mismanaged plastics and more importantly, reducing plastic waste.
Để hạn chế ăn phải vi nhựa, cần có các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn, kiểm soát việc thải chất nhựa chưa qua xử lý ra môi trường, và quan trọng hơn nữa là giảm rác thải ni - lôn.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.