Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
Study: Many Teens - and Parents - Feel Tethered to Phones
Theo nghiên cứu: Nhiều thanh thiếu niên - và phụ huynh – cảm thấy bị trói vào điện thoại
Parents lament their teenagers’ noses constantly in their phones, but they might want to take stock of their own screen time habits.
Các bậc phụ huynh than thở lũ trẻ cứ chúi mũi vào điện thoại suốt, nhưng có lẽ họ cần xem lại thói quen dành thời gian ngồi trước màn hình của mình đã.
 A study out Wednesday from the Pew Research Center found that two-thirds of parents are concerned about the amount of time their teenage children spend in front of screens, while more than a third expressed concern about their own screen time.
Theo một nghiên cứu hôm thứ Tư của Trung tâm nghiên cứu Pew: 2/3 phụ huynh lo lắng về khoảng thời gian lũ con thiếu niên bỏ ra xem màn hình, còn hơn 1/3 thì lo về thời gian dán mắt lên màn hình của chính mình.
Meanwhile, more than half of teens said they often or sometimes find their parents or caregivers to be distracted when the teens are trying to have a conversation with them. The study calls teens’ relationship with their phones at times “hyperconnected” and notes that nearly three-fourths check messages or notifications as soon as they wake up. Parents do the same, but at a lower if still substantial rate - 57 percent.
Trong khi đó, hơn nửa thiếu niên nói rằng chúng thường xuyên hoặc thỉnh thoảng thấy bố mẹ hoặc người nuôi dưỡng xao nhãng vì điện thoại khi chúng đang cố nói chuyện với họ. Nghiên cứu này gọi mối quan hệ của trẻ vị thành niên với chiếc điện thoại là “siêu kết nối” và lưu ý rằng gần 3/4 trẻ vị thành niên kiểm tra tin nhắn hoặc thông báo ngay khi mới thức dậy. Bố mẹ cũng y vậy, tỉ lệ tuy ít hơn nhưng vẫn lớn -57%.
Big tech companies face a growing backlash against the addictive nature of their gadgets and apps, the endless notifications and other features created to keep people tethered to their screens. Many teens are trying to do something about it: 52 percent said they have cut back on the time they spend on their phones and 57 percent did the same with social media. Experts say parents have a big role in their kids’ screen habits and setting a good example is a big part of it. “Kids don’t always do what we say but they do as we do,” said Donald Shifrin, a professor of pediatrics at the University of Washington School of Medicine, who was not involved in the Pew study.
Các công ty công nghệ lớn đối mặt với phản ứng chống đối ngày càng nhiều bản chất gây nghiện của các thiết bị và ứng dụng công nghệ, những thông báo bất tận và các tính năng khác được tạo ra để mọi người luôn dính vào màn hình. Nhiều thiếu niên đang cố gắng làm cái gì đó để cải thiện tình hình. 52% thanh thiếu niên cho biết đã cắt giảm thời gian dành cho điện thoại và 57% đã làm tương tự với mạng xã hội. Các chuyên gia nói rằng bố mẹ đóng vai trò quan trọng trong thói quen xem máy của con mình và noi gương tốt là điều quan trọng. “Không phải lúc nào con nít cũng làm điều mình biểu, nhưng mình làm thì tụi nó sẽ làm,” Donald Shifrin, giáo sư nhi khoa của Đại học Y khoa Washington, không có tham gia vào chương trình nghiên cứu Pew này cho biết.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.