Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
Blue light from phone screens accelerates blindness, study finds
Nghiên cứu phát hiện ánh sáng xanh của điện thoại thông minh sẽ làm mau mù mắt
Scientists say they have found how blue light from smartphones, laptops and other digital devices damages vision and can speed up blindness.
Các nhà khoa học cho hay họ phát hiện ánh sáng xanh của điện thoại thông minh, máy tính xách tay và các thiết bị kỹ thuật số khác có hại cho thị lực và có thể làm mau mù mắt.
 Research by the University of Toledo in the US has revealed that prolonged exposure to blue light triggers poisonous molecules to be generated in the eye’s light-sensitive cells that can cause macular degeneration – an incurable condition that affects the middle part of vision. Blue light, which has a shorter wavelength and more energy compared with other colours, can gradually cause damage to the eyes.
Nghiên cứu của Đại học Toledo ở Mỹ cho hay tiếp xúc lâu với ánh sáng xanh kích thích tạo ra các phân tử độc hại trong tế bào nhạy sáng của mắt có thể gây thoái hóa điểm vàng – một rối loạn không chữa được tác động đến phần giữa của thị lực. Ánh sáng xanh, có bước sóng ngắn hơn và nhiều năng lượng hơn so với các màu khác, có thể gây hại cho mắt dần dần.
Dr Ajith Karunarathne, an assistant professor in the university’s department of chemistry and biochemistry, said: “We are being exposed to blue light continuously and the eye’s cornea and lens cannot block or reflect it. “It’s no secret that blue light harms our vision by damaging the eye’s retina. Our experiments explain how this happens, and we hope this leads to therapies that slow macular degeneration, such as a new kind of eye drop.” Macular degeneration, which affects around 2.4% of the adult population in the UK, is a common condition among those in their 50s and 60s that results in significant vision loss.
Tiến sĩ Ajith Karunarathne, trợ giảng khoa hóa và hóa sinh của trường đại học này, cho biết: “Chúng ta tiếp xúc liên tục với ánh sáng xanh nên giác mạc và thủy tinh thể của mắt không thể ngăn chặn hoặc phản xạ lại ánh sáng xanh." Ai cũng biết ánh sáng xanh có hại cho thị lực vì làm hư võng mạc mắt. Các thí nghiệm của chúng tôi giải thích điều này xảy ra như thế nào, và chúng tôi hy vọng việc này sẽ dẫn đến các cách chữa trị làm chậm thoái hóa điểm vàng, như một loại thuốc nhỏ mắt mới chẳng hạn". Thoái hóa điểm vàng, ảnh hưởng đến khoảng 2,4% người lớn ở Anh, là rối loạn phổ biến của những người ở độ tuổi 50 và 60 , khiến khả năng nhìn giảm đi rất nhiều.

It is caused by the death of photoreceptor, ie light-sensitive cells, in the retina. Age-related macular degeneration is the leading cause of blindness in the US and while it does not cause total blindness, it can make everyday activities such as reading and recognising faces difficult. Photoreceptor cells need molecules called retinal to sense light and trigger signalling to the brain, enabling us to see.
Đó là do cơ quan cảm quang, tức là tế bào nhạy sáng trong võng mạc, chết. Thoái hoá điểm vàng do tuổi tác là nguyên nhân gây mù hàng đầu ở Hoa Kỳ và tuy nó không làm mù hoàn toàn, nhưng nó có thể khiến các hoạt động hàng ngày như đọc và nhận diện khuôn mặt khó khăn. Các tế bào cảm quang cần những phân tử có tên là võng mạc để cảm nhận ánh sáng và ra tín hiệu cho não, giúp ta nhìn được.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.