Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khác
8 HIDDEN BEHAVIORS OF A BULLY
8 hành vi khó thấy của kẻ hay ức hiếp người khác
Because bullies find it hard to accept responsibility for their actions, they often blame the victim instead. “He/She made me do it,” is a common excuse. You are either in control of your actions or you are not. No amount of hateful words or physical violence is ever justified against a peaceful person or group.
Vì những kẻ hay ức hiếp người khác khó lòng chấp nhận trách nhiệm về hành động của mình nên chúng hay đổ thừa cho nạn nhân. "Tại anh ta/cô ta đã khiến tôi làm thế," là cái cớ thường thấy. Hoặc bạn kiểm soát hành động của mình hoặc bạn không kiểm soát được. Người tâm tánh hiền lành thì chẳng nói những lời lẽ căm hận hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người khác.
1. A NEED TO CONTROL AND DOMINATE OTHERS
1. Muốn điều khiển và lấn lướt người khác
People are afraid they aren’t good enough, strong enough, smart enough or powerful enough, and so they feel the need to prove to everyone, especially themselves, that they are. They seek to control everything and everyone because they feel that their lives are out of control, or they feel that someone can hurt them if they don’t have complete control of a situation. They seek to dominate others in order to make sure that no one can rise up and hurt them.
Những người sợ mình chưa đủ tốt, chưa đủ mạnh, chưa đủ thông minh hoặc chưa đủ quyền hành, cho nên cảm thấy cần phải chứng minh cho mọi người, nhất là chính mình thấy, mình tốt, mình mạnh, mình thông minh, mình đầy quyền lực. Họ tìm cách kiểm soát mọi chuyện và kiểm soát mọi người vì cảm thấy không kiểm soát được đời mình, hoặc cảm thấy người kia có thể làm mình tổn thương nếu họ không kiểm soát chặt chẽ tình hình. Họ tìm cách lấn át người khác để bảo đảm không ai có thể vùng dậy và làm họ tổn thương.

The best way to deal with this is to confront your own inner fears about your self-worth. Confront the individuals in your life that made you feel unworthy or insufficient. Identify your control issues and find the underlying reason you feel the need to control everything and everyone around you.
Cách tốt nhất để xử lý hành vi này là đương đầu với nỗi sợ về lòng tự tôn. Đương đầu với những người trong đời làm bạn cảm thấy kém giá trị hoặc kém năng lực. Hãy thấy rõ mình bị căn bệnh muốn điều khiển người khác và tìm xem nguyên nhân sâu xa nào đã khiến mình cảm thấy cần phải kiểm soát mọi chuyện và mọi người sống quanh mình..
2. QUICK TO ANGER
2. Dễ nổi nóng
Part of a bully’s fear of being out of control is that their own emotions are not completely in their control. They may be emotionally unbalanced or under a lot of emotional strain and lash out more frequently because of this.
Một lý do khiến kẻ hay bắt nạt người khác sợ mất kiểm soát là vì họ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Họ có thể mất thăng bằng về cảm xúc hoặc bị căng thẳng tâm lý nên thường nổi xung thiên bất ngờ.
In order to deal with this, you need to find the underlying cause of your anger and deal with that. Anger management classes and finding other ways to deal with powerful emotions can help control those emotions better.
Để xử lý chuyện này, bạn cần tìm ra nguyên nhân thật sự khiến bạn nổi giận rồi xử lý nó. Theo học các lớp quản lý cơn giận và các cách giải quyết cảm xúc mãnh liệt để kiểm soát các cảm xúc ấy tốt hơn.
3. POOR IMPULSE CONTROL
Không kiểm soát được những cơn bốc đồng
4. LACK OF EMPATHY FOR OTHERS
Lack of the ability to understand and share the feelings of another.
4. Thiếu cảm thông
Thiếu khả năng hiểu và chia sẻ cảm xúc của người khác
5. KHÔNG CHẤP NHẬN KHÁC BIỆT
5. INTOLERANT OF DIFFERENCES
6. DOES NOT ACCEPT RESPONSIBILITY FOR THEIR ACTIONS,
BLAME YOUR BEHAVIOR ON SOMEONE ELSE.
6. Không chịu trách nhiệm về hành vi của mình,
luôn đổ thừa cho người khác.
7. FEELINGS OF SUPERIORITY
7. Luôn cảm thấy mình hơn người.
8. BLAME THE VICTIM
8. Đổ thừa cho nạn nhân


Because bullies find it hard to accept responsibility for their actions, they often blame the victim instead. “He/She made me do it,” is a common excuse. You are either in control of your actions or you are not. No amount of hateful words or physical violence is ever justified against a peaceful person or group.
Vì những kẻ hay ức hiếp người khác khó lòng chấp nhận trách nhiệm về hành động của mình nên chúng hay đổ thừa cho nạn nhân. "Tại anh ta/cô ta đã khiến tôi làm thế," là cái cớ thường thấy. Hoặc bạn kiểm soát hành động của mình hoặc bạn không kiểm soát được. Người tâm tánh hiền lành thì chẳng nói những lời lẽ căm hận hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người khác.
If you find yourself blaming another person or group for your violence or abusive words, then you might be a bully. Accept responsibility for your actions and your words. Using violence or intimidation to rob someone of their property, self-worth or rights is always wrong. You can choose a different path. It is your choice whether or not to victimize someone else. Learn to get what you want without violence and intimidation. Choose a better path.
Nếu thấy mình đang đổ thừa cho người khác hoặc nhóm khác rằng do họ mà bạn bạo hành hay sỉ nhục người ta, thì bạn chính là kẻ chuyên ức hiếp người khác. Hãy nhận trách nhiệm cho hành động và lời nói của mình. Sử dụng bạo lực hoặc hăm dọa sẽ tướt tài sản, lòng tự tôn hay quyền lợi của người khác luôn là hành động sai lầm. Bạn có thể chọn cách khác để làm. Nên hay không nên đối xử bất công với người khác là chọn lựa của bạn. Hãy luyện cách có được điều mình muốn mà không dùng bạo lực và hăm dọa. Hãy chọn cách làm tốt hơn.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.