Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn học - Tiểu thuyết - Truyện ngắn
Melania Trump inaugurates White House Christmas decor
Melania Trump bắt đầu trang trí Giáng sinh ở Nhà trắng
That's one nativity scene, and two Christmas trees that are definitely not secretly bugged by Russia.
Đó là cảnh Chúa giáng sinh, và hai cây thông Nô-en chắc chắn không bị Nga lén gắn thiết bị nghe trộm nhỉ.
The Cross Hall

Volunteers put up 18,000 lights in the White House - but the pretty reflection makes it look like 36,000.


The Cross Hall

Các tình nguyện viên đã trang trí 18.000 ngọn đèn trong Nhà Trắng - nhưng phản chiếu y như thể có 36.000 ngọn vậy.
The East Room

That's one nativity scene, and two Christmas trees that are definitely not secretly bugged by Russia.


The East Room

Đó là cảnh Chúa giáng sinh, và hai cây thông Nô-en chắc chắn không bị Nga lén gắn thiết bị nghe trộm nhỉ.
The Nativity Scene

Here's a closer look at the nativity scene. This looks like a missed opportunity for product placement. Instead of the Bethlehem Inn, they could have used Trump Hotel.

Cảnh Chúa hài đồng ra đời
Cận cảnh. Có vẻ mất cơ hội quảng cáo ăn theo nhỉ. Thay vì cảnh Bethlehem Inn, họ có thể thay bằng Khách sạn Trump rồi.

Hallway

Whoa, this is ominous. Has Melania been watching Game of Thrones? This is like the last hallway you walk down before Cersei Lannister stabs you.

Hallway
Woa, cảnh này u ám quá. Melania có xem Trò chơi vương quyền không đấy? Trông giống như hành lang cuối cùng sắp bị Cersei Lannister xiên dao vào mình ấy.
The Green Room

It's pretty, but I think if they added that leg lamp from A Christmas Story, it would really tie the room together.

The Green Room

Đẹp, nhưng giá mà thêm đèn chân trong A Christmas Story thì căn phòng sẽ hòa hợp nhỉ.

Library

You gotta love Christmas trees made out of books. Also, I bet Melania hides her Christmas presents for Donald in here, because it's the one room he never enters.

Thư viện

Thể nào bạn cũng mê cây thông làm bằng sách. Ngoài ra, đảm bảo Melania giấu quà Giáng sinh cho Donald ở đây, vì đây là căn phòng ông ấy chẳng bao giờ bước vào.
The Red Room

This is another state parlor, where they host dinner parties. In 2016, President Obama used it to eat dinner with Santa Claus and The Grinch, after they signed a peace treaty.

The Red Room

Đây là một phòng tiếp quốc khách khác, nơi tổ chức tiệc tối. Vào năm 2016, Tổng thống Obama đã dùng phòng này để ăn tối với Ông già Nô - en và Grinch, sau khi ký xong hoà ước.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
1 Bình luận
mirachan(08/12/2017 21:48:23)
đẹp nhỉ
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.