Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn học - Tiểu thuyết - Truyện ngắn
The Most Useful English Proverbs You Should Learn Right Now (4)
Những câu tục ngữ tiếng Anh hữu ích nhất, bạn nên học ngay bây giờ
It’s no use crying over spilled milk.
Có nuối tiếc cũng chẳng ích gì.
Milk is easy to get. You may get in trouble for spilling the milk, you shouldn’t cry because it isn’t a big deal. Also, crying won’t solve anything. This proverb advises you to stay calm during such small problems. Don’t waste time worrying about little things that cannot be changed. Clean up the mess and go buy some more milk.

It’s no use crying over spilled milk.

Sữa dễ kiếm. Bạn có thể gặp rắc rối vì đã làm đổ sữa, nhưng bạn không nên khóc vì có gì quan trọng đâu. Hơn nữa, khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Câu tục ngữ này khuyên bạn hãy bình tĩnh khi gặp những khó khăn nhỏ nhặt. Đừng phí thời gian lo lắng những chuyện nhỏ nhặt chẳng thể thay đổi được. Hãy dọn dẹp cái đống lộn xộn đó rồi đi mua thêm sữa là xong.

Có nuối tiếc cũng chẳng ích gì.
Don’t put all your eggs in one basket.

Be careful! If you put all your goods in one bag or all your money in one stock, you are taking a big risk. It is smarter to spread your wealth around. That way if one basket should break, you’re not left with nothing.

Không bỏ hết trứng vào một giỏ.

Hãy cẩn thận! Nếu bỏ hết hàng hoá vô chung một túi hoặc mọi số tiền ta có để mua một loại cổ phiếu, thì bạn đang hết sức liều lĩnh đó. Nên dàn trải tiền bạc ra. Làm thế thì cho dù một giỏ trứng có bể thì bạn cũng không trắng tay.
People in glass houses shouldn’t throw stones.

“People in glass houses” means anyone who is sensitive about their failures. People like this should not insult others (should not “throw stones”) because most likely the other person will turn around and insult you back. And like glass, which is easy to break, your self-esteem (what you think of yourself) will easily break into pieces.

Sờ gáy mình rồi hẵng chê người khác.

" Người trong nhà kính" là bất cứ ai nhạy cảm về thất bại của mình. Những người như vậy thì không nên sỉ nhục người khác (tức là không nên" ném đá" ) vì rất có khả năng người ta sẽ quay qua sỉ nhục lại bạn. Và cũng như thủy tinh dễ vỡ, lòng tự trọng của bạn (điều bạn nghĩ về bản thân mình ) sẽ dễ dàng vỡ vụn.
A rolling stone gathers no moss.

Only a stone that is in the same place for a long time will have moss growing on it. A stone on the move will remain bare. The same is true with people. If you remain in one place for a long time, the signs of life—friends, family, objects and your local reputation (what people think of you)—will grow on you. But not if you always move from place to place.

An cư thì mới lạc nghiệp.

Chỉ viên đá luôn ở yên một chỗ trong một thời gian dài mới có rêu mọc. Đá mà di chuyển hoài thì sẽ tiếp tục láng bóng. Cũng đúng vậy với con người. Nếu cứ ở một chỗ hoài trong một thời gian dài, thì các dấu hiệu của cuộc sống - bạn bè, gia đình, đồ đạc và danh tiếng trong vùng (điều mọi người nghĩ gì về bạn ) - sẽ nhiều dần. Nhưng sẽ không được thế nếu bạn cứ di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác suốt.
First things first.

This proverb advises you to do things in the right order. Do not skip over the more difficult or less enjoyable tasks in order to get to the easier, more fun ones. For example, if you have an exam to study for the same night your friend is having a party, study for the exam first. The party would be more fun, but the exam is more important so it should be done first.
Cái gì cần làm trước thì làm trước.

Tục ngữ này khuyên bạn làm theo đúng thứ tự. Đừng bỏ qua những nhiệm vụ khó khăn hơn hay ít thú vị hơn để chọn cái dễ dàng hơn, vui vẻ hơn. Chẳng hạn như, nếu có bài thi phải học qua đêm mà đêm ấy bạn của bạn tổ chức tiệc, thì hãy học để thi trước đã. Tiệc tùng thì vui hơn, nhưng thi quan trọng hơn nên phải làm trước hết.
Still waters run deep.

“Still waters run deep” describes people who are quiet and calm. These people often have “deep,” interesting personalities. So even if someone doesn’t talk a lot, they could still be very thoughtful. The proverb uses water to describe people. When the surface of a body of water is rough and fast, it usually means that it is shallow (not deep) and has rocks close to the surface, like in a river or stream. But water that is calm and still is often very deep, like in a lake.
Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

"Still waters run deep" chỉ người trầm lặng và bình tĩnh. Những người này thường có tính cách "sâu sắc" thú vị. Vì thế dù nếu người ta chẳng nói nhiều, có thể họ đang suy nghĩ sâu xa. Tục ngữ này dùng nước để chỉ người. Khi mặt nước dậy sóng và chảy nhanh, thường nghĩa là nước nông (không sâu) và có đá gần mặt nước, như ở sông suối. Còn nước mà phẳng lặng, yên tĩnh thì thường rất sâu, như trong hồ chẳng hạn.
If it ain’t* broke, don’t fix it.

This phrase is used when someone is trying to change or “improve” a way of doing something that works perfectly well. Why change something that works? You could ruin everything! This proverb goes nicely with the proverb “leave well enough alone.”
*Note: “Ain’t” is not correct English. It’s an informal way of saying “isn’t” or “is not.” This style of speaking is popular in the Southern states of the United States and in farming regions.

Đừng chữa lợn lành thành lợn què.

Cụm từ này được sử dụng khi có người cố thay đổi hoặc "cải thiện" một cách làm đã hoàn hảo rồi. Tại sao lại thay đổi một thứ hiệu quả? Bạn có thể phá hỏng mọi thứ đấy! Tục ngữ này đi kèm theo tục ngữ “leave well enough alone” "để y nguyên như thế " sẽ hợp.

* Lưu ý: " Ain't" không phải tiếng Anh chuẩn. Đó là cách nói thân mật của isn't hoặc is not. kiểu nói này thường thấy ở các bang miền Nam Hoa Kỳ và ở nông thôn.
Curiosity killed the cat.

This proverb is often used to stop someone from asking too many questions. Curiosity (when you’re excited and eager to know something) can lead you into dangerous situations. Cats, who are naturally curious, often end up in trouble. They get stuck up in trees or between walls.

Tò mò là tính xấu.

Tục ngữ này thường dùng để ngăn người hỏi quá nhiều. Tính hiếu kỳ (khi bạn phấn khích và háo hức muốn biết cái gì đó ) có thể dẫn bạn vào những tình huống nguy hiểm. Mèo vốn tò mò bẩm sinh nên thường lâm vào cảnh khốn khổ: chúng sẽ bị mắc kẹt tuốt trên cây hoặc giữa các bức tường.
Learn to walk before you run.

Do things in the right order, from simple to more complicated. For example, do not try to read a difficult English novel when you’re just starting to learn English. If you try to jump ahead, you will most likely fail—just like a child who tries to run before learning to walk will fall. All things will come in time, but you must be patient and go through the proper process.

Tập đi trước rồi hãy chạy.

Làm việc theo đúng thứ tự: từ đơn giản đến phức tạp. Chẳng hạn như, đừng cố đọc tiểu thuyết khó bằng tiếng Anh khi bạn chỉ mới học Tiếng Anh. Nếu cố nhảy trước, ắt bạn sẽ thua - y như trẻ con cố chạy trước khi tập đi thì sẽ té. Đến lúc chuyện gì sẽ đến thôi, nhưng phải kiên nhẫn và xử lý đúng cách.
Money doesn’t grow on trees.

Things that grow on trees, such as fruit or leaves, are considered plentiful (enough, plenty) because they will grow back. If you eat an apple from a tree, more apples will continue to grow. But money must be earned through hard work, and doesn’t “grow back” after you spend it. Once you spend money, it’s gone. This proverb is often said to people who waste their money on silly purchases.

Tiền không phải từ trên trời rơi xuống.

Những thứ mọc trên cây, như trái cây hay lá, được xem là đầy rẫy ( đủ nhiều ) vì chúng sẽ mọc lại. Nếu ăn một trái táo, thì nhiều trái táo vẫn tiếp tục mọc. Nhưng tiền kiếm được là nhờ làm lụng cực nhọc, và sẽ không "mọc lại" sau khi xài hết. Xài tiền xong thì tiền hết. Tục ngữ này thường để nói với những người phí tiền mua sắm ngu ngốc.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.