Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Kinh tế
Yahoo to be named Altaba
Yahoo sẽ đổi tên thành Altaba
Yahoo Inc said Monday that it would rename itself Altaba Inc and Chief Executive Officer Marissa Mayer would step down from the board after the closing of its deal with Verizon Communications Inc.
Công ty Yahoo hôm thứ hai cho biết họ sẽ đổi tên mình thành Công ty Altaba và Giám đốc điều hành Marissa Mayer sẽ rời khỏi vị trí lãnh đạo sau khi đạt được thỏa thuận với Công ty Verizon Communications.
Yahoo has a deal to sell its core internet business, which includes its digital advertising, email and media assets, to Verizon for $4.83 billion.
Yahoo có một hợp đồng bán mảng kinh doanh Internet cốt lõi của mình, bao gồm thư điện tử, quảng cáo kỹ thuật số và các tài sản truyền thông, cho Verizon với giá 4,83 tỷ đô la.
The terms of that deal could be amended - or the transaction may even be called off - after Yahoo last year disclosed two separate data breaches; one involving some 500 million customer accounts and the second involving over a billion.
Các điều khoản của thỏa thuận đó có thể đã được điều chỉnh - hoặc thậm chí giao dịch ấy có thể đã bị hoãn lại - vì năm ngoái Yahoo bị lộ tẩy hai vụ vi phạm dữ liệu riêng biệt; một vụ liên quan đến khoảng 500 triệu tài khoản khách hàng và vụ thứ hai có hơn 1 tỷ tài khoản khách hàng bị ảnh hưởng.
Verizon executives have said that while they see a strong strategic fit with Yahoo, they are still investigating the data breaches.
Các lãnh đạo của Verizon cho biết dù họ thấy chiến lược của mình rất phù hợp với Yahoo, nhưng họ vẫn tìm hiểu về các vụ vi phạm dữ liệu kia.
Five other Yahoo directors would also resign after the deal closes, Yahoo said in a regulatory filing on Monday.

Trong thông báo pháp lý hôm thứ 2, Yahoo cũng cho biết là 5 giám đốc khác của Yahoo cũng sẽ thôi chức vụ của họ sau khi đạt được thỏa thuận ấy.
The remaining directors will govern Altaba, a holding company whose primary assets will be a 15 percent stake in Chinese e-commerce company Alibaba Group Holding Ltd and 35.5 percent stake in Yahoo Japan.

Các giám đốc còn lại sẽ điều hành Altaba, một công ty sẽ nắm giữ 15% cổ phần của công ty thương mại điện tử Trung Quốc là Alibaba và 35,5% cổ phần của công ty Yahoo Nhật Bản.
The new company also named Eric Brandt chairman of the board, effective Jan. 9.
Công ty mới này cũng đã bổ nhiệm Eric Brandt làm chủ tịch hội đồng quản trị, có hiệu lực từ 9 tháng 1.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
1 Bình luận
dd721411(09/06/2017 22:21:20)
Once a giant!
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.