Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Y học - Sức khoẻ
How stomach ulcer bacterium avoids acid?
Vi khuẩn gây loét dạ dày tránh a-xít bằng cách nào?
By studying its crystal structure, scientists have discovered how the stomach bacterium Helicobacter pylori manages to navigate away from high levels of stomach acid. The discovery should lead to new ways to treat H. pylori infection, which is linked to stomach ulcers and cancer.
Bằng cách nghiên cứu cấu trúc tinh thể của nó, các nhà khoa học đã phát hiện ra cách thức vi khuẩn dạ dày Helicobacter pylori di chuyển tránh khỏi nơi có mức a-xít cao trong dạ dày. Phát hiện này sẽ dẫn đến những cách thức mới để điều trị nhiễm H. pylori, có liên quan đến viêm loét dạ dày và ung thư.
Current treatments for H. pyloriinfection generally rely on broad-spectrum antibiotics, but the bacterium is becoming resistant and treatment fails in about 30% of cases.

Phương pháp điều trị hiện tại cho H. pyloriinfection thường dựa vào kháng sinh phổ rộng, nhưng các vi khuẩn trở nên kháng thuốc và điều trị không thành công trong khoảng 30% trường hợp.

In the new study, biologists and physicists at the University of Oregon (UO) in the US reveal how a protein in H. pylori, the acid receptor TlpB, grabs a small molecule called urea that helps it to sense and navigate away from highly acidic environments.

Trong nghiên cứu mới, các nhà sinh học và vật lý học tại Đại học Oregon (UO) tại Hoa Kỳ tiết lộ cách thức mà một prô-tê-in trong H.pylori, các thụ thể acid TlpB, lấy một phân tử nhỏ được gọi là urê giúp nó cảm nhận và thoát khỏi môi trường có độ a-xít quá cao.

They write about their findings in the 14 June online issue of the journal Structure.

Họ viết về những phát hiện của mình trong ấn bản trực tuyến ngày 14 tháng 6 trên tạp chí Structure.

An important feature of the study is that the researchers found TlpB has a small platform that protrudes from the bacterium cell, which they identified as a "PAS domain". A PAS domain is a part of a protein that senses signals. Normally it resides inside cells, but in the case of TlpB in H. pylori it sticks out of the cell, reaching outwards, and binds to urea, giving it the ability to sense the external environment.

Đặc điểm quan trọng của nghiên cứu là các nhà nghiên cứu tìm thấy TlpB có một mặt phẳng nhỏ nhô ra từ các tế bào vi khuẩn, mà họ xác định là "vùng PAS ". Vùng PAS là một phần của prô-tê-in cảm nhận các tín hiệu. Bình thường, nó nằm bên trong tế bào, nhưng trong trường hợp của TlpB H. pylori, nó nhô khỏi tế bào, hướng ra bên ngoài, và liên kết với urê, cho nó khả năng cảm nhận môi trường bên ngoài. 

The researchers say this is the first time that crystallography has been used to show that a bacterial chemoreceptor contains a PAS domain that is outside the cell.

Các nhà nghiên cứu nói rằng đây là lần đầu tiên mà ảnh nhiễu xạ tinh thể đã được sử dụng để cho thấy một hoá thụ quan vi khuẩn có chứa một vùng PAS nằm bên ngoài tế bào.

Co-author James Remington is professor of physics and member of the UO Institute of Molecular Biology. He told the press:

Đồng tác giả James Remington là giáo sư vật lý và thành viên của Viện Sinh học phân tử UO. Ông nói với báo chí:

"It is a beautiful structure, and this domain has never been seen before in this class of proteins."

"Nó là một cấu trúc đẹp, và vùng này trước đây chưa bao giờ được nhìn thấy trong lớp này của các prô-tê-in."

He and his colleagues managed to manipulate the atomic structure of the protein and disrupt its ability to bind to urea, and showed urea was the key to helping H. pylori sense and avoid acid.

Ông và các đồng nghiệp cố điều khiển cấu trúc nguyên tử của các prô-tê-in và phá vỡ khả năng liên kết với urê của nó, và cho thấy urê là chìa khóa giúp H. pylori cảm nhận và tránh a-xít.

Co-author Karen Guillemin, professor of biology and also a member of UO's Institute of Molecular Biology, said when the receptor is not able to bind to urea, the bacterium gets "confused" and can't navigate away from high acid:

Đồng tác giả Karen Guillemin, giáo sư sinh học và cũng là thành viên của Viện Sinh học phân tử UO, cho biết, khi thụ thể không thể liên kết với urê, vi khuẩn sẽ "nhầm lẫn" và không thể di chuyển ra khỏi a-xít cao:

"We found that this urea binding is absolutely crucial for this protein to act as an acid sensor."

"Chúng tôi thấy rằng việc ràng buộc urê này là rất quan trọng giúp prô-tê-in này hoạt động như một bộ cảm biến a-xít.

Guillemin explained they now have "significant new insights into how acid sensing works at the atomic level which is important for H. pylori's life in the stomach."

Guillemin giải thích họ đã có "những hiểu biết mới đáng kể về cách thức axit cảm biến hoạt động ở cấp độ nguyên tử là rất quan trọng cho sự tồn tại của H. pylori trong dạ dày".

"The health implications are this: If we disrupt the binding of urea, we can confuse the bacteria and potentially block their ability to reach the stomach lining where they cause damage," she added.

"Những tác động sức khỏe là: Nếu chúng ta phá vỡ sự ràng buộc của urê, chúng ta có thể nhầm lẫn giữa vi khuẩn và khả năng ngăn chặn chúng đến được niêm mạc dạ dày, nơi mà chúng gây ra thiệt hại," bà nói thêm.

Remington said so far they only have "snapshots along the way" of how H. pylori's signals work. He said more work is now needed to understand the underlying mechanisms. 

Remington cho biết đến nay họ chỉ mới có "ảnh chụp diễn tiến " của cách thức các tín hiệu của H. pylori hoạt động. Ông cho biết cần thêm nhiều nghiên cứu để hiểu được các cơ chế bên trong.

But, he said, the structure they have revealed, allows researchers see the location of about 3,000 individual atoms in the urea-binding protein domain.

Tuy nhiên, ông cho biết, cấu trúc mà chúng tiết lộ, cho phép các nhà nghiên cứu thấy vị trí của khoảng 3.000 nguyên tử riêng rẽ trong vùng ràng buộc urê - prô-tê-in.

H. pylori is a Gram-negative bacterium that was first identified in 1982 and shown to be linked with stomach ulcers and stomach cancer. 

H. pylori là một loại vi khuẩn Gram âm lần đầu tiên được xác định vào năm 1982 và cho thấy có liên quan với bệnh viêm loét và ung thư dạ dày.

While we know little about how it spreads, it is present in the stomachs of half of the people in the world, 80% of whom will have no symptoms. 

Trong khi chúng ta biết rất ít về cách thức nó lây lan, nó hiện diện trong dạ dày của một nửa dân số thế giới, 80% trong số đó không có triệu chứng gì.

Grants from the National Institutes of Health and the National Science Foundation helped support some of the researchers on the study.

Các nguồn tài trợ từ Viện quốc gia Y tế và Quỹ khoa học quốc gia đã giúp hỗ trợ một số các nhà nghiên cứu của nghiên cứu này.

Written by Catharine Paddock PhD 
Copyright: Medical News Today 
Tác giả: Tiến sĩ Catharine Paddock
Bản quyền: Medical News Today 
 
Đăng bởi: thanhthanh
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.