Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Trung - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Trung - Việt
反驳
[fǎnbó]
|
phản bác; bác bỏ; bẻ lại; bác lại。说出自己的理由,来否定别人跟自己不同的理论或意见。