Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
y phục
[y phục]
|
clothes; dress; clothing
Từ điển Việt - Việt
y phục
|
danh từ
Quần áo.
Y phục truyền thống.