Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
lời khuyên
[lời khuyên]
|
admonition; counsel; advice; hint
The book is full of useful hints on how to save money