Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
lắp ghép
[lắp ghép]
|
put together
Chuyên ngành Việt - Anh
lắp ghép
[lắp ghép]
|
Kỹ thuật
fit
Từ điển Việt - Việt
lắp ghép
|
động từ
liên kết các bộ phận lớn đã làm sẵn lại với nhau
vật liệu lắp ghép; hồ bơi lắp ghép