Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
đi đâu
[đi đâu]
|
where
Where are you going?
Are you going anywhere for Christmas?
Did you go anywhere last night?
I didn't go anywhere last night; I went nowhere last night
Go anywhere you like, but tell me in advance; Go anywhere you like, but let me know beforehand
If you want to lead him somewhere, let me know beforehand!