Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đầu đề
[đầu đề]
|
heading; title
The essay is headed 'Democracy'
Từ điển Việt - Việt
đầu đề
|
danh từ
như đầu bài (nghĩa 1)
tên của bài văn, thơ...
đầu đề quyển sách
đề tài
đầu đề cuộc tranh luận