Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Trung - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Trung - Việt
臭味相投
[chòuwēixiāngtóu]
|
Hán Việt: XÚ VỊ TƯƠNG ĐẦU
ngưu tầm ngưu, mã tầm mã; mùi thối hợp nhau; bọn xấu thường chơi chung với nhau。思想作风,兴趣等相同,很合得来(专指坏的)。