Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Nhật - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cặp câu song ngữ
Thành viên đóng góp gần nhất
 • trung.nguyenxuan@nidec.com
     
    • 喉がいらいらする
    • cổ họng rát rát
     •  
     
    • 堅固
    • rắn chắc; kiên cố
     •  
     
    • 至急便
    • chuyển phát khẩn (thư từ, bưu phẩm...)
     •  
     
    • 再起をはかる
    • cố gắng hoạt động lại
     •  
     
    • 諒闇(りょうあん)
    • thời gian tang chế (của người dân khi Thiên hoàng băng hà)
     •  
     
    • 革質
    • chất liệu da
     •  
     
    • 総合
    • tổng hợp
     •  
     
    • 青空市場
    • chợ trời
     •  
     
    • 厳正な裁判
    • phán xét nghiêm túc, công tâm
     •  
     
    • 庶務課から人事課に移る
    • chuyển từ phòng tổng hợp đến phòng nhân sự
     •  
     
    • いろいろな点からその問題を考察しなければならない
    • phải khảo sát vấn đề đó từ nhiều khía cạnh
     •  
     
    • 国益を損なう
    • làm thiệt hại đến lợi ích quốc gia
     •  
     
    • 安静
    • sự yên tĩnh
     •  
     
    • 必死に勉強したのに不合格では浮かばれない
    • dù đã cố gắng học hết mình nhưng không thi đậu thật không còn thể diện
     •  
     
    • ジェネレーション間のギャップ
    • khoảng cách giữa hai thế hệ
     •