Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Hàn - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cặp câu song ngữ
Thành viên đóng góp gần nhất
 • nhatnguyetson@gmail.com
     
    • 밤하늘을 쳐다 보다
    • nhìn bầu trời đêm.
     •  
     
    • 하락하다. 물가의 하락
    • vật giá đi xuống, tụt giá..
     •  
     
    • 흘금흘금보다
    • liếc.
     •  
     
    • 혼돈하 다. 혼돈상태에 빠지다
    • rơi vào tình trạng hỗn loạn.
     •  
     
    • 속속밀려들다
    • lần lượt tấp vào.
     •  
     
    • 제해권을 장악하다
    • nắm quyền làm chủ trên biển.
     •  
     
    • 팔자땜하다
    • bị hạn, gặp hạn.
     •  
     
    • 면식이 있다
    • có quen mặt
     •  
     
    • 왕복하다. 하루 두번왕복하다
    • một ngày đi về hai chuyến.
     •  
     
    • 겁나다서 울다
    • sợ quá khóc.
     •  
     
    • 발칙한 녀석
    • thằng mất nết.
     •  
     
    • 영접하다. 영접을 받다
    • được nghênh tiếp.
     •  
     
    • 강의하다
    • giảng bài.
     •  
     
    • 낡다은 습관
    • một tập quán cũ.
     •  
     
    • ? 무신고로
    • không khai báo, không báo.
     •