Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Hàn - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cặp câu song ngữ
Thành viên đóng góp gần nhất
 • nhatnguyetson@gmail.com
     
    • 쉬운 문체(로)
    • thể văn dễ dàng.
     •  
     
    • 전쟁도 종말이 가깝 다
    • chiến tranh cũng gần kết thúc.
     •  
     
    • 게딱지만하다
    • bằng cái mai cua.
     •  
     
    • 귀가[손이]시리다
    • buốt tai [tay].
     •  
     
    • 방사하다. 방사과도
    • tình dục quá độ.
     •  
     
    • 간간이오는 손님
    • vị khách thỉnh thoảng đến.
     •  
     
    • 그는 선거 법 위반으로 피검되었다
    • anh ta bị bắt giam vì vi phạm luật bầu cừ
     •  
     
    • 경찰에 신변보호를 요청하다
    • yêu cầu cảnh sát bảo vệ tính mạng.
     •  
     
    • 이륙활주
    • đường băng cất cánh.
     •  
     
    • 솔포기밑에 몸을 감추고 누웠다
    • nằm trốn dưới tán thông.
     •  
     
    • 수백명
    • hàng trăm người.
     •  
     
    • 동전을 흙탕에 빠뜨리다
    • đồng tiền rơi xuống bùn nước.
     •  
     
    • 철퇴하다. 명령철퇴
    • mệnh lệnh rút lui.
     •  
     
    • 방을 더럽히다
    • làm bẩn phòng.
     •  
     
    • 재향군인회
    • Hội cựu chiến binh.
     •