Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Hàn - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cặp câu song ngữ
Thành viên đóng góp gần nhất
 • tulipdo
 • nhatnguyetson@gmail.com
    
   • 밤하늘을 쳐다 보다
   • nhìn bầu trời đêm.
    •  
    
   • 하락하다. 물가의 하락
   • vật giá đi xuống, tụt giá..
    •  
    
   • 흘금흘금보다
   • liếc.
    •  
    
   • 혼돈하 다. 혼돈상태에 빠지다
   • rơi vào tình trạng hỗn loạn.
    •  
    
   • 속속밀려들다
   • lần lượt tấp vào.
    •  
    
   • 제해권을 장악하다
   • nắm quyền làm chủ trên biển.
    •  
    
   • 팔자땜하다
   • bị hạn, gặp hạn.
    •  
    
   • 면식이 있다
   • có quen mặt
    •  
    
   • 왕복하다. 하루 두번왕복하다
   • một ngày đi về hai chuyến.
    •  
    
   • 겁나다서 울다
   • sợ quá khóc.
    •  
    
   • 발칙한 녀석
   • thằng mất nết.
    •  
    
   • 영접하다. 영접을 받다
   • được nghênh tiếp.
    •  
    
   • 강의하다
   • giảng bài.
    •  
    
   • 낡다은 습관
   • một tập quán cũ.
    •  
    
   • ? 무신고로
   • không khai báo, không báo.
    •