Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
xi măng
[xi măng]
|
(tiếng Pháp gọi là Ciment) cement
Mix equal parts of sand and cement
Từ điển Việt - Việt
xi măng
|
Xem ximăng