Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
xem mạch
[xem mạch]
|
to feel the pulse (of a patient)
Từ điển Việt - Việt
xem mạch
|
động từ
Bắt mạch chẩn đoán bệnh.