Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Việt - Anh
vỉa cắm dốc
|
Hoá học
pitching seam
Xây dựng, Kiến trúc
pitching seam