Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
vắn tắt
[vắn tắt ]
|
briefly; in a few words
To relate something briefly/in a few words
Từ điển Việt - Việt
vắn tắt
|
tính từ
Ngắn gọn.
Nêu vắn tắt vấn đề.