Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
vĩ đại
[vĩ đại]
|
great
Từ điển Việt - Việt
vĩ đại
|
tính từ
Có giá trị rất lớn.
Một nhà khoa học vĩ đại; một công trình vĩ đại.