Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
vô cùng
[vô cùng]
|
quite; exceedingly; extremely; monumentally; deadly; deeply; greatly; extra
An extra special wine for those extra special occasion
Từ điển Việt - Việt
vô cùng
|
tính từ
Không biết đâu là cuối.
Biển mênh mông vô cùng.
phụ từ
Đến mức độ không thể diễn tả nổi.
Xúc động vô cùng; một di sản vô cùng quý báu.