Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
vô ích
[vô ích]
|
useless; profitless; vain
Từ điển Việt - Việt
vô ích
|
tính từ
Không đem lại lợi ích gì.
Việc làm vô ích; tốn thời gian vô ích.