Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
vì vậy
[vì vậy]
|
xem do đó
Từ điển Việt - Việt
vì vậy
|
kết từ
Vì thế.
Công việc chưa giải quyết xong, vì vậy ngày mai mới về.