Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
unearned income
|
Kinh tế
thu nhập phi lao động
Kỹ thuật
lợi tức không kiếm được