Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tuyệt đối
[tuyệt đối]
|
strict; absolute
The king had absolute power
Smoking strictly prohibited
To lay down a hard-and-fast rule
No-one, absolutely no-one must go out
Chuyên ngành Việt - Anh
tuyệt đối
[tuyệt đối]
|
Tin học
absolute
Từ điển Việt - Việt
tuyệt đối
|
tính từ
hoàn toàn không có sự hạn chế, giới hạn nào
quyền lực tuyệt đối;
tuyệt đối tin theo
không phụ thuộc vào quan hệ với cái nào khác
chân lý tuyệt đối