Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tuyên
[tuyên]
|
The judge brought in a stiff sentence
Từ điển Việt - Việt
tuyên
|
động từ
tuyên án, nói tắt