Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tuyên bố
[tuyên bố]
|
to declare; to state; to proclaim; to profess
To declare somebody bankrupt
To declare somebody guilty/not guilty
Từ điển Việt - Việt
tuyên bố
|
động từ
phổ biến chính thức cho mọi người cùng biết
tuyên bố khai mạc hội nghị; tuyên bố kết quả
tuyên bố kết hôn, nói tắt
bao giờ thì đến hai người tuyên bố?
danh từ
bản tuyên bố