Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tu chỉnh
[tu chỉnh]
|
to amend
Từ điển Việt - Việt
tu chỉnh
|
động từ
chỉnh sửa lại cho tốt hơn
tu chỉnh cầu đường